Kategorier
Politikk

Visjon: Bilfri by

Miljøpartiet De Grønne ønsker en utvikling mot flere bilfri gater i stadig større del av sentrum. For å få det til, ønsker vi å satse på enkelte veiprosjekter som vil lede trafikken ut av sentrum.

Vi i Miljøpartiet De Grønne ser at gatelivet forsvinner når bilene overtar gatene. Vi vil reversere utviklingen og begynne med å etablere flere rene gågater der det er mulig uten større omreguleringer. Strandgaten, Starvhusgaten, Vaskerelven og Solheimsgaten ved Danmarksplass er gode steder å begynne. Der finnes det omkjøringsmuligheter og byggene omkring er stort sett næringsbygg med mye handel. Kollektivtilbudet er også godt, og erfaringer fra andre byer tyder på at handelen vil øke, ikke reduseres når bilene forsvinner fra gatene. Avhengig av hvordan fremtidige veiløsninger blir, er også Øvregaten og deler av Kong Oscarsgate godt egnet som gågater. Disse ligger i det historiske sentrum og av hensyn til det lokale miljøet, bevaringen av Bryggen og i forhold til turismen er det fornuftig å stenge disse gatene for biltrafikk.

Videre ønsker vi å bygge en ny tunnel fra Bontelabo til Nygårdstangen (en variant av Skansetunnelen) for på den måten lede gjennomgangstrafikken ut av det historiske sentrum. Vi ønsker å omgjøre Bryggen og Torget om til rene gågater så fort som mulig. Igjen spiller miljøhensyn, bevaring av den historiske Bryggen og turismen inn som viktige argumenter. I tillegg ser vi hvordan gatelivet særlig på Torget (Fisketorget) lider under den store trafikken. For utelivet, torgaktiviteten og turismen ville det vært et enormt løft å få stengt av denne veien for bil og busstrafikk. Noen ønsker gjerne å legge bybanen gjennom området, men uansett ville det blitt som natt og dag i forhold til kvaliteten på nærmiljøet. Vi kunne plantet alleer og gjort det historiske sentrum grønt og skjønt. Med gjennomgangstrafikken i tunnel vil også trafikken over Strandkaien og Nøstet reduseres. Kan hende kan både Strandgaten og Strandkaien gjøres til gågater, mens trafikken forbi Jekteviken over Nøstet kan reduseres til kjøring frem og tilbake til Klostergarasjen. Videre kan det bli aktuelt å se på om hele Nordnes kan stenges for privatbiltrafikk.

På lengre sikt vil det være et prioritert mål for Miljøpartiet De Grønne å få lagt E39 uten om sentrum, gjerne i tunnel som en videreføring av Fløyfjellstunnelen mot Fjøsangerveien øst for store Lundgårdsvann. Om man kunne fått til en ringvei ved å koble denne tunnelen på en forlengelse av Sotratunnelen sørover forbi Danmarksplass vil det vært det beste. Da kunne man fjernet hele spaghettikrysset (motorveisystemet) på Nygårdstangen og fjernet stordelen av trafikken over Danmarksplass. Utbyggingsmulighetene som da åpner seg på Nygårdstangen vil ha en enorm verdi, og være med å tjene inn kostnaden for utbyggingen. Som et første steg mot mindre trafikk i Bergen sentrum langs E39, ønsker vi å forbedre veien mellom Arna og Midttun, gjerne med tunnel ved Grimesvingene. Det vil føre til at mye av tungtrafikken fra Østlandet og nordfra kan ledes utenom Åsane og sentrum.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å skape å moderne, miljøvennlig og menneskelig Bergen sentrum. Vi ønsker å prioritere fotgjengere, sykkellister og kollektivtrafikk og legge restriksjoner på biltrafikken særlig i det historiske sentrum. Samtidig ser vi at veldig mange er avhengige av bilen, og vi tror også at bil kommer til å være blant de viktigste fremkomstmidler i lang tid fremover. Det er ikke så galt om vi får et skifte fra dagens fossile drivstoff til elektrisitet og hydrogen. Uansett vil vi ikke som SV avvise all ny veiutbygging, ettersom vi ser at vi har mange strukturelle svakheter ved dagens infrastruktur som skaper unødvendige problemer i forhold til trafikkavvikling og lokal luftforurensing. Det har blitt tatt mange svake avgjørelser i forhold til Bergens trafikksystemer over mange år, og det vil ta mange år å bøte på disse feiltakelsene. Det Bergen trenger er lokalpolitikere som har andre perspektiver enn hvordan pumpe flest biler inn mot sentrum. Vi trenger politikere med perspektiver som grønn by, folkehelse, levende gater og bærekraftig byutvikling inn i bystyret. Miljøpartiet De Grønne har disse kandidatene. Vi er et friskt pust i Bergenspolitikken, og vi unner bergenserne å puste frisk luft. Stem godt, stem grønt!

 

Reklame

Bærekraftig kommunepolitikk

I motsetning til de tradisjonelle partiene som i større eller mindre grad baserer politikken sin på økonomiske teorier, bygger Miljøpartiet De Grønne sin politikk på naturvitenskap. Mennesket er også en del av økologien. Vi står ikke over naturen men er en del av den. Det betyr at menneskeheten må forholde seg til prinsippene om bærekraftig utvikling og forbruk om vi skal overleve på denne kloden.

Bærekraft ligger til grunn for all vår politikk. Ikke bare bærekraften til miljøet, men også sosial og økonomisk bærekraft. En bærekraftig økonomisk politikk for Bergen kommune går ut på å lage budsjetter som går ut i overskudd. Det går på å ha en ansvarlig og rettferdig eiendomsskatt som skjermer de fattige, og det går på å sørge for midler til drift og vedlikehold i budsjettene når man bygger nytt. Å tappe kommunalt eide selskaper for fondskapital og bruke pengene til drift er ikke bærekraftig politikk, og ikke noe Miljøpartiet De Grønne kan være med på.

En bærekraftig sosialpolitikk får ut på å jevne ut sosiale forskjeller. Det går på å redusere reell og opplevd fattigdom ved å få sosialsatsene opp på SIFO nivå og garantere indeksjustering hvert år. Det første steget er å tilbake føre 80%-regelen for varige trygdede. En bærekraftig sosialpolitikk går ut på å skaffe til veie nok kommunale boliger slik at unge som kommer fra rusbehandling ikke havner på gata eller blir plassert i hospits sammen med tunge brukere. Det handler om menneskeverd for alle.

En bærekraftig miljøpolitikk for Bergen by, går nå først og fremst ut på å sørge for at vi kan få en ren luft å puste i. Giftlokket ønsker vi ikke tilbake, og vi vil legge begrensninger på biltrafikken gjennom, og i sentrum, parallelt som vi bygger ut kollektivtilbudet. Vår visjon er å øke kollektivandelen opp til minst 50% av alle reiser i kommunen. For å få til det krever vi bybane til alle bydeler innen 2025, men også kollektivfelt på alle innfartsårer og trolleybuss på alle stamruter. Det skal ikke være slik at astmatikere og andre med kroniske luftveissykdommer blir bedt om å holde seg innendørs på dager med høye giftnivåer, og det skal ikke være slik at hundrevis av Bergens innbyggere hvert år enten dør, eller får forkortet levealder på grunn av luftforurensingen.

Vi vil bringe naturen tilbake til byen, og bringe folkelivet ut i gatene. Vi vil plante alleer de det nå dundrer tungtrafikk gjennom sentrum og skape grønne lunger som barna kan leke i der det når ligger parkeringsplasser. Vi vil verne om alle grøntområder og de gjenværende jordbruksområder i kommunen, og sørge for at ny utbygging heller skjer som fortetting eller på steder der det i dag er parkeringsplasser eller gammel infrastruktur som med fordel kan fornyes.

Miljøpartiet De Grønne har en visjon for et annet samfunn. Et samfunn der deltakelse, ikke-vold og bærekraftighet får være grunnlaget for byens utvikling. Husk at det er grønt som er naturens foretrukne farge. Godt valg!

Grønn integreringspolitikk

Miljøpartiet De Grønne er et blokkuavhengig grønt alternativ til de etablerte partiene. Vi bygger vår politikk på prinsippene om økologi, ikke vold og bærekraftig utvikling. Vi jobber for et samfunn i økonomisk-, sosial- og miljømessig bærekraft.

Miljøpartiet De Grønne har tro på et sterkt lokaldemokrati som virkemiddel for integrering. Bydelstyrer og lokale initiativer kan være arenaer der man som innvandrer kan utøve direkte innflytelse over sitt lokalmiljø. Deltakelse i det svært viktige aktive norske foreningslivet kan være en viktig faktor for velykket integrering.

Miljøpartiet De Grønne står for en åpen innvandringspolitikk. Vi er ikke redde for mangfoldet, men trives i det. Så er vi også en del av et større grønt fellesskap som del av Global Greens og European Green Parties. Det er en stor fordel ettersom vi henter inspirasjon og ideer fra våre søskenpartier. På samme måte vil vårt samfunn først se de enorme verdiene som ligger i vår innvandrerbefolkning, når vi virkelig begynner å gå inn for å tilegne oss den innsikt, erfaring og visjoner for samfunnet innvandrerne besitter.

Samtidig som vi ønsker en åpen innvandringspolitikk, vil vi også jobbe hardt for å forhindre at mennesker ser seg nødt til å flykte fra sine hjem i utgangspunktet. Vi er nå i en situasjon der andelen flyktninger som flykter fra klimarelaterte kriser er større enn de som flykter fra væpnet konflikt. Det sier oss at det er viktigere enn noen gang å arbeide for å redusere klimautslipp, og bidra til en bærekraftig utvikling i den tredje verden så vel som her hjemme.

Miljøpartiet De Grønne har en visjon for et annet samfunn. Et samfunn der deltakelse, ikke-vold og bærekraftig utvikling får være grunnlaget for byens utvikling. Godt valg!

Min appell på bybanemarsen 3. september.

Bergens politikere har gjennom årtier gjort tabbe på tabbe når det gjelder byutviklingen. Nesten all utvikling har skjedd på bilistenes premisser. Før man la E39 i motorvei gjennom sentrumshalvøyen og bygget trafikkmaskinen på Nygårdstangen, visste man mye om ringveissystemer å hadde erfaringer fra andre europeiske byer å skjelne til. I Bergen la man skylden på byfjellene og pumpet trafikken inn mot sentrum. Allerede for 30 år siden begynte man å snakke om bybane, men ingenting ble gjort. I stedet bygget man ut kjøpesentre uten for byen og veianlegg til forstedene. Handelsstanden i sentrum begynte så å bekymre seg for fallende omsetning, og hva var svaret fra bypolitikerne? Utbygging av parkeringsanlegg midt i byen.

 

Resultatet har vi i dag. En by som har livsfarlige årsmiddelnivåer av luftforurensing, og der et giftlokk senker seg over byen og lammer den i uker i strekk om vinteren. Omkring 140 personer dør hvert år i Bergen som følge av sykdommer relatert til luftforurensingen. Byluften som dreper er et resultat av generasjoner med inkompetente samferdselspolitikere i denne byen.

Nå feirer vi bybanen, og den har fått mange fedre. Alle fra Kurt Oddekalv via SV og KrF og til og med skamløse Høyre krever æren for dens tilblivelse. Men bybanen er ikke mer enn en middelmådig kompromissløsning. Traseen er langt fra optimal, den burde vært raskere, og den har ikke lykkes i å øke kollektivandelen i vesentlig grad, ettersom den hovedsakelig kun har erstattet de hundrevis med bussavganger som tidligere gikk hver dag mellom sentrum og Nesttun. Likefult er bybanen fremtiden, og i politikken er det alltid kompromisser vi må jobbe for. Men nå er det viktigere enn noen gang å holde presset oppe. Bybanen kan bli det viktigste transportmiddelen i Bergensregionen, eller den kan stagnere som en somletrikk mellom sentrum og kjøpesenteret i Rådalen.

Miljøpartiet De Grønne krever utbygging av bybane til alle bydeler innen 2025. For å nå det målet kreves det av vi finner friske midler. Da må vi se på både rushtidsavgift og annen prisdifferensiering av bomringen, og det blir vanskelig å komme utenom eiendomsskatt. Også staten må bidra til det som skal bli Vestlandets kollektivløft. Men bybanen løser ikke alt, bussen er fremdeles en del av svaret. Derfor krever vi gjennomgående kollektivfelt fra Åsane via sentrum til Flesland på E39 og alle andre innfartsårer der det er plass til det. Det må også bli slutt på det håpløst ineffektive systemet med å tvinge alle kollektivreisende over på bybanen i hhv. Sentrum og på Nesttun. Bussen skal selvsagt gå parallelt med bybanen, og vi skal ha ekspressbusser fra Åsane til Nesttun, Lagunen og Kokstad.

I motsetning til de tradisjonelle partiene som baserer sin politikk på økonomiske teorier, bygger Miljøpartiet De Grønne sin politikk på naturvitenskap. Menneskeheten befinner seg også innenfor økologien og må rette seg etter prinsippene for bærekraft om vi skal overlever på denne kloden. Bærekraft ligger til grunn for all politikk vi står for. Samfunnet må innrettes mot miljømessig-, økonomisk- og sosial bærekraft. Bybanen er et godt prosjekt i så måte. Men viktigere er det at vi bruker beina og sykkelen i større grad. Vi må i større grad bo der vi arbeider for å redusere reising generelt. Bare da kan vi nærme oss en livsstil der vi ikke er med på å fremskynde vår egen undergang. Grønt er naturens foretrukne farge. Lykke til alle som jobber for grønne løsninger, og godt valg!

Kategorier
Blog Politikk

3 mandater til MDG i Bergen?

Er det mulighet for et lite jordskjelv i valget i Bergen? I hvert fall har vi på allmøtet i kveld bestemt oss for å sikte mot 3 mandater i bystyret. Da blir ikke de gode målingene der vi har ligget inne med 1 og 2 mandater noen sovepute. Vi kommer til å stå på til siste slutt og bare intensivere valgkampen. En stemme til Miljøpartiet De Grønne, er på ingen måte en bortkastet stemme. Målingene har vært gode, din stemme kan bidra til at vi får et ekstra mandat!

Med tre mandater i Bergen, vil vi ikke kunne bli ignorert i vår kamp for et bedre miljø, renere byluft og mer rettferdig sosialpolitikk. Vi vil kunne komme på vippen, og avgjøre hva som blir flertallet bak et evt. nytt byråd. Vi går spennende tider i møte! Ønsker du ren luft, gode sykkelveier, verdig rusomsorg, og effektiv kollektivtransport er det bare et parti for deg, og det er Miljøpartiet De Grønne. Er du i tillegg for et eget Dyrenes Hus for dyrevernsorganisasjoner og ønsker mer økologisk mat i skoler og offentlige instutisjoner har du truffet innertier. Godt valg!